Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
potato
[pə'teitou]
|
danh từ, số nhiều potatoes
cây khoai tây; củ khoai tây; món khoai tây
khoai lang
chỉ thấy khoai chẳng thấy thịt
(thông tục) được, ổn, chu toàn
cách cư xử như thế không ổn
như hot
Chuyên ngành Anh - Việt
potato
[pə'teitou]
|
Kỹ thuật
khoai tây
Sinh học
khoai tây
Từ điển Anh - Anh
potato
|

potato

 

potato (pə-tāʹtō) noun

plural potatoes

1. A South American plant (Solanum tuberosum) widely cultivated for its starchy, edible tubers.

2. A tuber of this plant.

3. A sweet potato. See Regional Note at possum.

 

[Spanish patata, alteration (probably influenced by Quechua papa, white potato), of Taino batata, sweet potato.]

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
potato
|
potato
potato (n)
vegetable, tuber, root vegetable, new potato, seed potato, sweet potato, spud (slang), tater (regional)