Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phương sách
[phương sách]
|
method; measure; approach; course; solution
That's the safest course
Từ điển Việt - Việt
phương sách
|
danh từ
biện pháp giải quyết một vấn đề
dùng phương sách mềm dẻo để thuyết phục đối phương