Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
orchid
['ɔ:kid]
|
danh từ
(thực vật học) cây lan, cây phong lan (cũng) orchis
nhiều loại phong lan rừng trở nên hiếm
Chuyên ngành Anh - Việt
orchid
['ɔ:kid]
|
Kỹ thuật
cây lan
Sinh học
cây lan
Từ điển Anh - Anh
orchid
|

orchid

 

orchid (ôrʹkĭd) noun

1. a. A member of the orchid family. b. The flower of any of these plants, especially one cultivated for ornament.

2. Color. A pale to light purple, from grayish to purplish pink to strong reddish purple.

 

[From New Latin Orchideae, family name, from Latin orchis, from Greek orkhis, testicle, orchid (from the slope of its root).]

orʹchid adjective