Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nghĩa là
[nghĩa là]
|
that is (to say); i.e.; to wit; namely; viz; or
Holidays, i.e. Sundays, anniversaries, Tet holidays...
Three days from now, to wit/that's to say/namely New Year's Day
What does it mean ?
Từ điển Việt - Việt
nghĩa là
|
tổ hợp dẫn vào phần giải thích nội dung
mùa xuân hết nghĩa là tôi cũng mất (Xuân Diệu)