Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ngân hàng
[ngân hàng]
|
banking establishment; bank
To put/deposit one's money in a bank; To bank one's money
Bank deposit
Deposit book
Depositor
To put/deposit all one's savings in a bank; To bank all one's savings
To have one's money in a bank; to have/possess a bank account
There are a lot of advertisements for banks these days
banking
To be in banking
Banking operations
Computerized banking
Chuyên ngành Việt - Anh
ngân hàng
[ngân hàng]
|
Kinh tế
bank
Tin học
bank
Xây dựng, Kiến trúc
bank
Từ điển Việt - Việt
ngân hàng
|
danh từ
cơ quan hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lí tiền tệ
ngân hàng công thương
kho lưu trữ tế bào, máu,...
ngân hàng máu