Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
meaning
['mi:niη]
|
danh từ
nghĩa, ý nghĩa
từ này nghĩa là gì?
tính từ
có ý nghĩa, đầy ý nghĩa
một cái nhìn đầy ý nghĩa
Chuyên ngành Anh - Việt
meaning
['mi:niη]
|
Kỹ thuật
ý nghĩa
Tin học
ý nghĩa
Toán học
ý nghĩa