Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
judgement
['dʒʌdʒmənt]
|
Cách viết khác : judgment ['dʒʌdʒmənt]
như judgment
Chuyên ngành Anh - Việt
judgement
['dʒʌdʒmənt]
|
Kỹ thuật
sự phán đoán; sự tranh luận, sự xét sử
Sinh học
đánh giá
Toán học
sự phán đoán; sự tranh luận, sự xét sử