Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
infective
[in'fektiv]
|
Cách viết khác : infectious [in'fek∫əs]
như infectious
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
infective
|
infective
infective (adj)
infectious, communicable, catching, transferable, transmittable, transmissible, virulent, catchable, contagious