Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
huge
[hju:dʒ]
|
tính từ
to lớn, đồ sộ, khổng lồ
sai lầm to lớn
một con vật khổng lồ
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
huge
|
huge
huge (adj)
enormous, vast, gigantic, massive, giant, mammoth, colossal, titanic
antonym: tiny