Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hẳn
[hẳn]
|
quite; completely
Wait until the train has come to a complete stop !
You're quite wrong
visibly
To grow visibly
must; ought to
Từ điển Việt - Việt
hẳn
|
tính từ
khẳng định chắc chắn
nó nói được hẳn làm được
dứt khoát là
làm hẳn một lần cho xong
trạng từ
muốn hỏi lại điều mình đã biết
hẳn anh đã biết tin ấy rồi?