Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
gravitation
[,grævi'tei∫n]
|
danh từ
(vật lý) sự hút, sự hấp dẫn
luật hấp dẫn
Chuyên ngành Anh - Việt
gravitation
[,grævi'tei∫n]
|
Hoá học
sự hút; lực hút, hiện tượng hấp dẫn; sự hấp dẫn
Kỹ thuật
sự hút; lực hút, hiện tượng hấp dẫn; sự hấp dẫn
Toán học
sự hấp dẫn, trọng lực, lực hút
Xây dựng, Kiến trúc
sự hấp dẫn, trọng lực; sự hút, sức hút
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
gravitation
|
gravitation
gravitation (n)
movement, attraction, gravity