Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
flu
[flu:]
|
danh từ
(thông tục), (viết tắt) của influenza , bệnh cúm ( (cũng) flue )
Chuyên ngành Anh - Việt
flu
[flu:]
|
Kỹ thuật
bệnh cúm
Sinh học
bệnh cúm
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
flu
|
flu
flu (n)
influenza, cold, virus, infection, bug (informal), respiratory tract infection