Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
duy tâm
[duy tâm]
|
idealist; idealistic
Idealistic philosophy
Idealistic historical outlook
Subjective idealism
Objective idealism
Từ điển Việt - Việt
duy tâm
|
tính từ
thuyết cho rằng tinh thần là có trước, vật chất là cái có sau
triết học duy tâm; chủ nghĩa duy tâm chủ quan