Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
controversial
[,kɔntrə'və:∫əl]
|
tính từ
có thể gây ra tranh luận, có thể bàn cãi được (vấn đề...)
ưa tranh cãi, thích tranh luận (người)
một nhân vật được mọi người bàn đến nhiều, một nhân vật lắm kẻ ưa nhưng cũng nhiều người ghét
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
controversial
|
controversial
controversial (adj)
contentious, provocative, debated, debatable, divisive, hot, notorious, scandalous, heated, polemic