Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chúng ta
[chúng ta]
|
we
We four will always love one another; The four of us will always love one another
Where will we go tomorrow morning?
us
No need for formality between us
He gave us nothing
our
A friend of ours/one of our friends has just gone to the next world
Từ điển Việt - Việt
chúng ta
|
đại từ
dùng để xưng bản thân mình cùng với bạn bè
chúng ta chẳng khác gì anh em