Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bất lực
[bất lực]
|
powerless; helpless; impuissant
Man will never resign himself to remaining powerless in face of nature
The aggressor's modern weapons prove helpless in face of the people's war
Medical experts confess themselves helpless
deprived of one's sexual powers; impotent
Từ điển Việt - Việt
bất lực
|
tính từ
không đủ khả năng làm việc gì
bất lực trước lý lẽ đưa ra