Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Tory
['tɔ:ri]
|
danh từ
thành viên của Đảng Bảo thủ ( Anh)
Hội nghị của Đảng bảo thủ
tính từ
(thuộc) đảng Bảo thủ ( Anh)