Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
tối nay
[tối nay]
|
this evening; tonight
Who's on duty tonight?
Is there anything good on television tonight?