Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hôm nay
[hôm nay]
|
today
Until today
What's the date today?; What's today's date?; What day is it today?
Today is Tuesday
No news today? - None!
Our only chance is to leave today, precisely at sunset!
Here are today's news headlines
Từ điển Việt - Việt
hôm nay
|
danh từ
ngày đang nói
hôm nay mẹ tôi vắng nhà