Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chủ nghĩa
[chủ nghĩa]
|
doctrine; ism
Marxism
Idealism
Imperialism is the last stage of capitalism
Từ điển Việt - Việt
chủ nghĩa
|
danh từ
hệ thống các quan niệm về ý thức, chính trị được coi là lí luận hướng dẫn mọi mặt hoạt động
chủ nghĩa yêu nước; chủ nghĩa duy tâm
hệ thống tư tưởng chi phối mọi hành động của một người