Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
bài báo
[bài báo]
|
(newspaper) article
An interesting article about education
To send a contribution to a newspaper for publication
To clip an article (out of the paper)
Press cutting; Press clipping