Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đặc biệt
[đặc biệt]
|
unusual; special; exceptional; particular
Special character
I've nothing special to report
What is so special about this computer?
Chuyên ngành Việt - Anh
đặc biệt
[đặc biệt]
|
Hoá học
particular
Kinh tế
special
Tin học
particular, special
Từ điển Việt - Việt
đặc biệt
|
tính từ
khác với bình thường về chức năng hoặc mức độ
khả năng đặc biệt