Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
đêm nay
[đêm nay]
|
this evening; tonight
I'm on night duty at the hospital tonight
There's no moon tonight