Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
unpleasant
[ʌn'pleznt]
|
tính từ
không dễ chịu, khó chịu, khó ưa
thời tiết xấu