Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
unforeseen
[,ʌnfɔ:'si:n]
|
tính từ
không biết trước, không dự kiến; bất ngờ
những khó khăn bất ngờ