Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thinker
['θiηkə]
|
danh từ
người suy nghĩ
nhà tư tưởng
một nhà tư tưởng vĩ đại