Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tennis
['tenis]
|
Cách viết khác : lawn tennis ['lɔ:n'tenis]
danh từ
(thể dục,thể thao) quần vợt, ten-nít