Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
taxing
['tæksiη]
|
tính từ
gây mệt mỏi; đòi hỏi cố gắng
một công việc vất vả