Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
talker
['tɔ:kə]
|
danh từ
(nhất là với một tính từ) người nói (theo một cách được nói rõ)
một người nói giỏi
một người nói xoàng
bà ta rất dẻo mồm
người nói suông; người ba hoa; người nói phét
những kẻ nói nhiều thường làm ít