Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sperm
[spə:m]
|
danh từ, số nhiều sperm , sperms
(sinh vật học) tinh dịch; chất dịch chứa tinh trùng của giống đực làm thụ thai