Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
somersault
['sʌməsɔ:lt]
|
Cách viết khác : summersault ['sʌməsɔ:lt] summerset ['sʌməset] somerset ['sʌməset]
danh từ
động tác cuộn mình nhào lộn, chân tung vòng qua đầu khi đầu đặt dưới đất hoặc ở trên không; cú nhảy lộn nhào
cú lộn nhào hai vòng
vận động viên thể dục đang biểu diễn nhào lộn trên khung vải căng
nội động từ
biểu diễn nhào lộn
em bé biểu diễn nhào lộn ngang qua phòng tập thể dục
Từ liên quan
back do gainer jump roll turn