Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
solmization
[,sɔlmi'zei∫n]
|
danh từ
(âm nhạc) sự xướng âm; phép xướng âm (như) sol-fa