Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sol-fa
[,sɔl'fɑ:]
|
danh từ
(âm nhạc) sự xướng âm; phép xướng âm (như) solmization , tonic sol-fa
nội động từ
(âm nhạc) xướng âm (như) solmizate