Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
soldiering
['souldʒəriη]
|
danh từ
cuộc đời của lính
cuộc sống của người lính thời bình