Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
solar
['soulə]
|
tính từ
(thuộc) mặt trời, có liên quan đến mặt trời, quan hệ đến mặt trời; tính theo mặt trời (lịch, thời gian)
nhật thực
hệ mặt trời
thời gian tính theo hệ mặt trời
sử dụng năng lượng mặt trời
chạy bằng năng lượng mặt trời