Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sleeping
['sli:piη]
|
danh từ
sự ngừng lại giữa chừng
tình trạng công việc ngừng lại giữa chừng