Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sincerely
[sin'siəli]
|
phó từ
một cách chân thành
thành thật cảm ơn
bạn chân thành của anh (viết ở cuối thư)