Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sexual
['sek∫uəl]
|
tính từ
(thuộc) các vấn đề sinh lý hoặc sức lôi cuốn thể xác giữa nam và nữ; giới tính; nhục dục
mối quan tâm đến cô ấy đối với anh ta chủ yếu là về tình dục
sự giao hợp, sự giao cấu
sự say đắm nhục dục
tình dục
cảm xúc, khát vọng tình dục
những khác biệt về giới tính
liên quan đến sự sinh sản con cái
cơ quan sinh dục
sự sinh sôi hữu tính của cây cối