Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
school-marm
['sku:lmɑ:m]
|
Cách viết khác : school-ma'am ['sku:lmæn]