Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
school-ma'am
['sku:lmæn]
|
Cách viết khác : school-marm ['sku:lmɑ:m]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cô giáo, bà giáo
người đàn bà hống hách (lên mặt đạo đức, hay làm chướng tai gai mắt)