Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sash-frame
[sæ∫'freim]
|
danh từ
khung kính trượt (có thể đưa lên đưa xuống được của cửa sổ) (như) sash