Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
recount
[ri'kaunt]
|
ngoại động từ
thuật kỹ lại, kể lại chi tiết
kể lại chi tiết những chuyện phiêu lưu