Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
punctual
['pʌηkt∫uəl]
|
tính từ
(thuộc) điểm; như một điểm
đúng giờ (không chậm trễ)
bắt đầu cuộc họp đúng giờ
(từ cổ,nghĩa cổ), (như) punctilious