Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pronoun
['prounaun]
|
danh từ
(ngôn ngữ học) đại từ
đại từ chỉ định
đại từ nghi vấn