Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
princess
[prin'ses]
|
danh từ
công chúa; vợ hoàng tử; bà hoàng; vợ ông hoàng (như) princess of the blood
(từ cổ,nghĩa cổ) nữ vương
công chúa nhiếp chính; vợ hoàng thân nhiếp chính
công chúa cả