Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
porridge
['pɔridʒ]
|
danh từ
cháo đặc (nhất là cháo yến mạch)
hãy khuyên lấy bản thân mình
bị ở tù, thi hành án