Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
photographic
[,foutə'græfik]
|
tính từ
(thuộc) thuật nhiếp ảnh; chụp ảnh
thiết bị chụp ảnh
(nói về trí nhớ) có thể nhớ rõ các sự vật đúng như khi nhìn thấy chúng; như chụp ảnh
lối vẽ như chụp ảnh (đủ cả chi tiết)