Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
oppression
[ə'pre∫n]
|
danh từ
sự đàn áp, sự áp bức
những nạn nhân của sự áp bức