Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
one's hair stands on end
|
thành ngữ hair
tóc dựng ngược lên (vì sợ hãi...); dựng tóc gáy