Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
notary public
['noutəri'pʌblik]
|
danh từ, số nhiều là notaries public , viết tắt là NP
như notary